Irish Slang Phrases

Asking de lad if he got de shift off urwan.
irishslang.info
Derogatory description of an elderly person who has lots of wrinkles.
irishslang.info
Bed.
irishslang.info
Agressive
irishslang.info
Three hits of a smoke, no more, no less.
irishslang.info
A big fool !!
irishslang.info
A person who drinks to excess.
irishslang.info
Noticed, saw.
irishslang.info
Diarrhoea